Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat zasad, celów i podstaw przetwarzania danych osobowych w działalności Mobi Sp. z o.o.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Prawo własności do przetwarzania danych osobowych należy do Mobi Sp. z o.o. ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, Polska Nip PL 899 01 08 751

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w ramach działalności biznesowej przez Mobi Sp. z o.o. do celów administracyjnych i księgowych w celu:

 • Realizowania zobowiązań podatkowych lub księgowych
 • Zarządzania relacjami z klientami (administrowanie klientami, administrowanie i realizacja kontraktów, zamówień i faktur, kontrola wiarygodności i wypłacalności)
 • Zarządzania relacjami z dostawcami (administrowanie dostawcami, administrowanie i realizacja kontraktów, zamówienia i faktury, wybór dostawcy i ocena w odniesieniu do potrzeb finny)
 • Prawnego i ekonomicznego traktowania

ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW, KTORYM MOGJĄ BYC UJAWNIONE DANE OSOBOWE

Firmy lub osoby z zewnątrz, które prowadzą działania ścisłe związane i mające zasadniczy wpływ na zarządzanie relacjami biznesowymi, takie jak:

 • instytucje kredytowe
 • wywiadownie gospodarcze

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

PRAWA ZAINTERESOWANEJ STRONY

Zainteresowana strona ma prawo uzyskać od właściciela danych osobowych potwierdzenie, że przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, jest w tym przypadku realizowane i ma prawo do:

 • uzyskania dostępu do danych osobowych, prosząc o zmianę, usunięcie i / lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, kt6re go dotyczą, a nawet o zajęcie stanowiska przeciwko przetwarzaniu
 • dane osobowe są ustrukturyzowane, powszechnie używane i łatwo czytelne za pośrednictwem automatycznego urządzenia i przekazywane również innemu właścicielowi danych osobowych (prawo do przenoszenia danych)
 • bycia informowanym o istnieniu automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy

CHARAKTER DANYCH I BRAK KOMUNIKACJI

Bez przetwarzania i przekazywania danych obowiązkowych do celów opisanych w niniejszym dokumencie, nie będzie możliwe dostarczenie zainteresowanej stronie usług i / lub żądanych produktów w całości lub w części.

KONTAKT

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław lub na adres poczty elektronicznej: iod[at]mobi.com.pl